Vedtægter for Toreby Sundby Gymnastikforening

§1

Foreningens navn er ”Toreby Sundby Gymnastikforening”. Stiftet under navnet ”Thoreby sogns Gymnastikforening” den 29. januar 1907. Hjemstedskommune: Guldborgsund Kommune.

§2

Foreningens formål er gennem idræt og mødevirksomhed, at skabe en legemlig og åndelig sund befolkning.

§3

Enhver der betaler kontingent kan optages som medlem. Dog er bestyrelsen berettiget til midlertidigt at udelukke medlemmer eller nægte at optage enhver, som findes at have skadelig indvirken på foreningens arbejde. Afgørelsen om udelukkelse fremsættes på det første afholdte årsmøde til godkendelse.

§4

Efter udarbejdelse af budget fastlægges kontingentet af de enkelte afdelinger. Budget og kontingent skal godkendes af bestyrelsen. Kontingentet kan ændres af bestyrelsen efter begrundet forslag. Et medlem, som er i restance med betaling af kontingent, kan udelukkes af foreningen efter bestyrelsens beslutning, og kan først optages på ny, når restancen er betalt.

§5

Enhver der ønsker at støtte foreningens formål, kan optages som støttemedlem. Beløbet for et støttemedlemskab fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan ved enstemmighed udnævne æresmedlemmer.

§6

Årsmødet er foreningens øverste myndighed. Hvor intet andet er bestemt i vedtægterne træffes beslutningen ved simpel stemmeflertal. Stemmeret har de medlemmer, der har været medlem mindst en måned. Medlemmer under 16 år er stemmeberettiget via forældre eller værge. Valgbar er ethvert medlem der er fyldt 16 år.

§7

Årsmødet afholdes hvert år i februar måned med mindst følgende dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretninger

3. Aflæggelse af regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af suppleant til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Årsmødet indvarsles med mindst 10 dage før afholdelsen i de medier bestyrelsen finder nødvendige.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden for bestyrelsen i hænde senest 5 dage før årsmødet. Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne kræves der mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§8

Bestyrelsen kan indvarsle til ekstraordinært årsmøde,

når den finder det fornødent, og er pligtig hertil, når et antal medlemmer, svarende til 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer, forlanger det.

§9

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. 5 medlemmer vælges for en toårig periode. 3 af disse bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år, 2 vælges på ulige år. Yderligere en eller to bestyrelsesmedlemmer kan vælges for en etårig periode.

Ønsker en eller flere af de 3 (lige år) eller 2 (ulige år) bestyrelsesmedlemmer ikke at blive genvalgt, kan den eller de bestyrelsesmedlemmer, som står på valg for en etårig periode, blive foreslået til bestyrelsesmedlem for en toårig periode.

Bestyrelsesmedlemmer, der er på genvalg for en toårig periode, kan ikke blive foreslået for en post som bestyrelsesmedlem for en etårig periode.

Der vælges 1 suppleant for et år. Der vælges 2 revisorer, 1 hvert år for en toårig periode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen indkalder repræsentanter fra alle afdelinger til et årligt fællesmøde. Afdelingerne har pligt til at sende repræsentanter til dette møde.

Bestyrelsen kan bede en afdeling om at vælge et udvalg, hvis bestyrelsen vurderer, at et udvalg er nødvendigt for at kunne varetage aktiviteterne i en afdeling. Afdelingen bestemmer selv udvalgets størrelse.

Bestyrelsen kan deltage i afdelingernes møder.

Fastlagte opgaver og ad hoc aktiviteter bliver organiseret i bestyrelsen og gennemført i samarbejde med frivillige kræfter.

§10

Det er bestyrelsens pligt overvåge, at T.S.G’s formål overholdes i de enkelte afdelinger og den i øvrigt sportsligt arbejder ud fra den holdning T.S.G’s fællesledelse kan acceptere. Det er bestyrelsens ansvar på tværs af afdelingerne at igangsætte sociale aktiviteter, såvel sportslige som kulturelle. De enkelte udvalgs myndighedsområde fastsættes af bestyrelsen.

§11

Bestyrelsen vælger selv sine repræsentanter til repræsentantskabsmøder i de amtsforeninger, forbund og unioner, som foreningen er medlem af, og er pligtig til at drage omsorg for, at foreningen er repræsenteret på disse.

§12

Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøder så ofte man finder det nødvendigt, eller når bare 1 bestyrelsesmedlem kræver det.

For at bestyrelsen er beslutningsdygtig kræves at et flertal af dens medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Tegningsretten haves af formanden alene, eller næstformanden/kasserer i fællesskab og skal være fyldt 18 år.

§13

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§14

Opløsning af foreningen kan kun ske, når det vedtages på to på hinanden følgende årsmøder, hvoraf det sidste

indvarsles mindst 14 dage forinden, og når mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Bestemmelse om foreningens midler afgøres på det sidste årsmøde, men skal gå til et almennyttigt formål i

lokalområdet efter at have været hensat i 2 år.

§15

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§16

Vedtægter træder i kraft straks efter godkendelsen på årsmødet.

Foranstående love er senest ændret på den ordinære generalforsamling den 27-02-2017.

du kan hente de aktuelle vedtægter her (pdf-fil)

Vores sponsorer